Knihomoli Európy

Čítanie - kľúč k úspechu v škole

Dobré čitateľské schopnosti tvoria dôležitú súčasť základných zručností aké by mal mať každý Európan. Realita je však často iná a žiaci so slabými čitateľskými zručnosťami riskujú sociálne vylúčenie v neskoršom živote. Školy zapojené do tohto partnerstva Comenius sú všetky situované v rôznych regiónoch, vidieckych, mestských a niektoré aj v sociálne a ekonomicky znevýhodnených regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Používanie jazyka a sociálne a komunikačné zručnosti žiakov z partnerských škôl naliehavo potrebujú zlepšenie a partnerstvo si kladie za úlohu objavovať nové metódy na dosiahnutie tohto cieľa.

Všetci vidíme naliehavú potrebu lepšieho porozumenia a lepších čitateľských zručností. Preto podporujeme čítanie vo všetkých oblastiach a predmetoch vzdelávacieho programu ako nástroj učenia sa a ako systematický a horizontálny predmet pre zlepšenie akademických výsledkov.  Čitateľské návyky a potešenie z čítania prispejú k zrelosti našich žiakov a rozvinú ich kritické myslenie.